Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. 
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Elk zijn Huis geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Elk zijn Huis. Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

 

 

COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

 

We gebruiken:

 • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur.
 

 • Websiteprestatie cookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.
 

 • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Vimeo,  Mailchimp of Google Maps.
Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

 

 

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER : PRIVACY

Verschillende woonorganisaties houden in lijsten en dossiers informatie over je bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt of om je beter te kunnen helpen.
 
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen.
Daarom is er de privacywet die je beschermt.
De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116 – 3080 Tervuren.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Je kan jouw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar dhr. Kevin Caers - dpo.shm-svk@infosentry.be.

 

 

AAN WIE MAG ELK ZIJN HUIS JOUW INFORMATIE DOORGEVEN EN WAAROM ?

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom.

Dit is geregeld in wettelijke machtigingen en besluiten.

 

 

BIJ DEZE ORGANISATIE VRAAGT ELK ZIJN HUIS GEGEVENS OP:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012)
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, het register waarin ingeschreven (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 16 oktober 2016)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010).

 

 

AAN DEZE ORGANISATIES GEEFT ELK ZIJN HUIS JOUW GEGEVENS:

 • het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens in het kader van huurpremie en huursubsidie van kandidaat sociale-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013)
 • de OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • de gemeente waar je woont (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven): gecodeerde persoonsgegevens van (kandidaat-) sociale huurders voor een analyse van de in- en uitstroom binnen sociale huisvesting (Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013)

 

 

KAN IK MIJN INFORMATIE CONTROLEREN EN AANPASSEN ?

Ja, dat kan je. Je moet daarvoor een schriftelijke aanvraag doen. 

 • Ben je een (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder? Stuur dan een e-mail of een brief naar Elk zijn Huis.

In de brief of e-mail vertel je wie je bent (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) en vraag je om jouw informatie te kunnen bekijken.

 

 

MEER INFORMATIE OVER PRIVACY?

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie)
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
www.privacycommission.be 
 
Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Boudewijnlaan 30 bus 47
1000 Brussel
www.vlaamsetoezichtcommissie.be

Een openbaar register inkijken waarin staat welke organisaties gegevens verzamelen:
Privacycommissie