Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. 
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Elk zijn Huis geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Elk zijn Huis. Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

 

COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

 

We gebruiken:

 • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur.
 

 • Websiteprestatie cookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.
 

 • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Vimeo,  Mailchimp of Google Maps.
Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

 

 

 

BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER : PRIVACY

Verschillende woonorganisaties houden in lijsten en dossiers informatie over je bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt of om je beter te kunnen helpen.
 
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen.
Daarom is er de privacywet die je beschermt.
De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116 – 3080 Tervuren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.elkzijnhuis.be en als haar sub-sites aangeboden door Elk zijn Huis met maatschappelijke zetel in 3080 Tervuren, Lindeboomstraat 116, met ondernemingsnummer BE 400 629 794.  Elk zijn Huis is eigenaar en beheerder van de website.

 

WAAROM HEBBEN WIJ EEN PRIVACY VERKLARING ?

 • Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over jezelf. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over jou gaan, ofwel naar jou te herleiden zijn.
 • We willen ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en dat we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren we de hoogste privacynormen, inclusief de geldende nationale wet- & regelgeving en de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) of in het Nederlands de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.
 • Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over jou waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij jou, via invulformulieren (ook eventueel via deze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.
 • Belangrijk! Contacteer je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook, Instagram of Messenger), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

HOE KAN JE ONS BEREIKEN ?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan je Elk zijn Huis contacteren via:

 • Adres: Lindeboomstraat 116 - 3080 Tervuren
 • Mail: secretariaat@elkzijnhuis.be
 • Telefoon: 02/766 01 70
 • Website: www.elkzijnhuis.be

 

Je kan ook onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via:

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE :

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven. Enkel via de contactformulieren verzamelen we informatie, zodat we een antwoord kunnen geven op jouw vraag. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres).

Wat onze dagelijkse werking betreft (los van de gegevensverzameling via de website) kijken we na of je een sociale woning mag huren. Voor een correcte samenstelling van je inschrijvings- en/of huurdersdossier verzamelen we volgende gegevens over jou: 

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam)
 • Rijksregisternummer & rijksregistergegevens
 • Adres & contactgegevens
 • Adreshistoriek
 • Gezinssamenstelling

Om na te gaan of je aan alle inschrijvings- en huurdersverplichtingen voldoet, verzamelen we ook volgende gegevens:

 • Eigendomsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Taalkennis

Daarnaast kom je mogelijks in aanmerking voor een aangepaste woning of een voorrang. Hiervoor verzamelen we ook gegevens over...

 • ...woningkenmerken, indien je huidige woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard werd.
 • ...gezondheidsgegevens, wanneer je een aangepaste woning nodig hebt.

Bij inschrijving voor een sociale woning ontvang je meer informatie over deze voorwaarden en hoe wij deze controleren. Je kan deze ook raadplegen in onze informatiebrochure voor kandidaat-huurders (pdf - 911kB). Als huurder kan je deze informatie raadplegen in de schriftelijke toelichting bij de huurovereenkomst.

 

VANWAAR KRIJGEN WE JOUW INFORMATIE ?

We verzamelen deze gegevens niet enkel bij jezelf, maar consulteren ook verschillende andere overheidsdiensten om na te gaan of je in aanmerking komt voor een woning of tijdens de huurovereenkomst aan de voorwaarden blijft voldoen. We verzamelen deze gegevens via onderstaande kanalen.

 • Van jezelf
 • Onze website: wanneer je ons gegevens bezorgt via deze website (bijvoorbeeld contactgegevens bij feedback of technische melding...)
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 & Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 & Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam & voornamen, geboortedatum & -plaats, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, plaats en datum van overlijden, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het inschrijvingsregister en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 & RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 & RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 & Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 & RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 & RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 & RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaams Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Kind & Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/2018 van 5 februari 2019)

Je kan deze beraadslagingen & protocollen raadplegen op de pagina 'Machtigingen en protocollen' van VMSW.

 

EEN GELDIGE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS :

Wanneer je kandidaat-huurder of huurder wordt, verwerken wij je gegevens volgens de volgende wettelijke bepalingen:

 • Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 (Vlaamse Codex Wonen van 2021 | BS 13 november 2020)
 • Boek 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 | BS 8 december 2020)
 • Ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende de uitvoering van een aantal bepalingen van boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BS 18 januari 2008)
 • Ministerieel besluit van 10 september 2009 houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 6.28 | vijfde lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BS 24 september 2009)
 • Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders wordt verleend als vermeld in artikel 5.164 | §1 | zesde lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria, vermeld in artikel 5.166 | §2 van het voormelde besluit (BS 19 augustus 2014)
 • Ministerieel besluit van 6 oktober 2011 met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (BS 17 oktober 2011)
 • Boek 4 | deel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 | BS 8 december 2020)
 • Boek 5 | deel 5 | titel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 | BS 8 december 2020.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS :

We gebruiken je gegevens om...

 • ...je te informeren over sociale huur.
 • ...na te gaan of je voldoet aan de inschrijvings- & toewijzingsvoorwaarden voor een woning.
 • ...je een woning toe te wijzen indien je in aanmerking komt.
 • ...na te gaan of je ook tijdens de huurovereenkomst aan alle voorwaarden & verplichtingen blijft voldoen.
 • ...het inschrijvingsdossier of de huurovereenkomst verder op te volgen.

We geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke verplichting of met jouw toestemming.

 

HOE LANG HOUDEN WE JE GEGEVENS BIJ ?

We houden je gegevens bij tot tien jaar na afloop van je (laatste) huurovereenkomst. We doen dit op grond van het Burgerlijk Wetboek.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT JE GEGEVENS ?

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
 • Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013)

 

WAT ZIJN JE RECHTEN ?

De GDPR voorziet een aantal rechten die je kan inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. Hieronder vind je een opsomming met een korte toelichting per recht. Je kan deze rechten inroepen via: 

 • Adres: Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116 - 3080 Tervuren
 • Mail: secretariaat@elkzijnhuis.be
 • Telefoon: 02/766 01 70
 • Website: www.elkzijnhuis.be

 

Recht van inzage
 • We moeten je informeren over wat er met je gegevens gebeurt en over je rechten. Ook moeten we jeen kopie van je persoonlijke gegevens bezorgen als je ons dit vraagt. Een kopie kan je opvragen via de contactgegevens hierboven. Opgelet: enkel een eerste kopie is gratis.
 • Bij je aanvraag moeten wij jouw identiteit verifiëren. Daarom vragen we je dan een bewijs van je identiteit. Twijfelen wij over je identiteit, dan zullen we je pas de documenten bezorgen nadat we jouw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen je de documenten via mail sturen als je hiermee akkoord bent. Zo niet, dan sturen we je de documenten per post toe.
 • Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. We moeten daarom bepaalde documenten anoniem maken, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand je aanvraag kunnen beantwoorden.
Recht over verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat jouw gegevens niet langer actueel zijn, dan kunnen we je contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om je identiteitskaart te laten inlezen.

 

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om je gegevens te laten wissen. We verwijderen jouw gegevens als je aan één van de onderstaande criteria voldoet. Je naam, je adres, je telefoonnummer en/of je mailadres bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat je niet langer gecontacteerd wil worden.

 

WANNEER KUNNEN WE JOUW GEGEVENS VERWIJDEREN ?

 • We verwerken je gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in. Deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen. Dit komt later nog aan bod.
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Je gegevens zijn verzameld door het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

WANNEER KUNNEN WE JOUW GEGEVENS NIET VERWIJDEREN ?

Mogelijk kunnen we je gegevens om een specifieke reden niet verwijderen. We informeren je hier dan over. Deze redenen zijn:

 • Een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • Voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • Voor juridische claims
 • De volksgezondheid
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert.

 

Recht op beperking van verwerking

Je kan altijd de verwerking van je gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken je gegevens opnieuw nadat we jouw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken.
 • We hebben je gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor juridische claims. Heb jij ze niet meer nodig voor juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens.
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie 'Recht op bezwaar'). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

 

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij je waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw je persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan.

 

Recht op kennisgeving

Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens hierover (bijvoorbeeld andere organisaties). We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. We informeren je ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

 

Recht op data-portabiliteit

We verzenden je of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt. Dit gaat over gegevens...

 • ...die jij ons bezorgde.
 • ...die we verwerken op basis van je toestemming of op basis van contractuele voorwaarden.
 • ...die we verwerken via geautomatiseerde middelen.

 

Recht op bezwaar
 • Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen je bezwaar onderzoeken en je informeren over de resultaten. We kunnen je persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.
 • Heb jij bezwaar tegen direct marketing? Dan sturen wij je geen direct marketing meer zodra we je vraag ontvangen

 

KAN JE JOUW TOESTEMMING INTREKKEN ?

Ja, je kan op elk moment je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken!

Maar! We blijven je gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of een contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal beschouwd.

Je kan je toestemming intrekken door ons te contacteren via: 

 • Adres: Lindeboomstraat 116 - 3080 Tervuren
 • Mail: secretariaat@elkzijnhuis.be
 • Telefoon: 02/766 01 70.

 

HOE KAN JE EEN KLACHT INDIENEN ?

Wij proberen je vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse overheid.

Dit kan via de website van de Vlaamse Toezichtscommissie.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY-BELEID.

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 1 juni 2021. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. We informeren je over elke wijziging die een impact heeft op je situatie (niet over kleine wijzigingen).